HISTORIA SZKOŁY

Dzieje szkolnictwa w Medyce sięgają początków XIX wieku. Pierwszą uczelnią na terenie Medyki była Szkoła Ogrodnicza, którą założył Jan Gwalbert Pawlikowski- właściciel Medyki- w 1831 roku. Nauka była prowadzona w języku polskim. Elementarną Szkołę Podstawową utworzono w latach 1842- 1848 w budynku wynajmowanym u gospodarza Sienkiewicza. Uczyło się w niej 24 dzieci- przed południem dzieci polskie, po południu- ruskie.W 1873 roku otwarto nową szkołę w murowanym budynku, ufundowanym przez rodzinę Pawlikowskich z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla kierownika szkoły. Uczęszczały tu dzieci obu narodowości, kierownikiem był Aleksander Pawlikowski. Z czasem szkoła podwyższała swój stopień organizacyjny i pod koniec XIX wieku była już szkołą 4- klasową. Po śmierci kierownika Pawlikowskiego (1908r.) prowadzenie szkoły objął p. Leopold Fedyk (aż do 1939r.). Nosiła ona wtedy nazwę „4- klasowa prowizoryczna szkoła mieszana”. W okresie I wojny Światowej w miarę wzrostu liczby dzieci, szkoła podnosiła swój stopień organizacyjny- na 6-klasową. W latach 1933- 1934 szkołę rozbudowano, dobudowano II piętro, gdyż uczyło się już ok. 600 dzieci. Lata 1939- 1944, ze względu na trwającą wojnę, to okres burzliwych przemian w kraju, jak również w szkolnictwie medyckim. Zmieniały się władze, nauczyciele, języki wykładowe, granice. Gdy w 1948 roku Medyka powróciła znowu w granice Rzeczypospolitej, zaczęła normalnie funkcjonować nauka w szkole. Aż do 1988 roku nauka odbywała się w tym samym budynku, coraz ciaśniejszym- z powodu zwiększającej się liczby dzieci. W 1984 roku zaczęły rosnąc mury nowej, jasnej, pięknej szkoły, oddanej uczniom i nauczycielom w 1988 roku. Szkoła ta przyjęła imię Króla Władysława Jagiełły.

Gimnazjum w Medyce


Reforma oświaty spowodowała, że w 1999 roku w nowym budynku SP tymczasową lokalizację znalazło Gimnazjum. W roku szkolnym 1999- 2000 liczyło ono 117 uczniów w 5 oddziałach klasowych. Grono pedagogiczne składało się z 13 nauczycieli wraz z dyrektorem mgr Anną Karwowską. W dniu 13 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie w obecności zaproszonych gości i Wójta Gminy Medyka Senatora RP mgr Witolda Kowalskiego. Potwierdzeniem ślubowania było złożenie podpisów pod rotą przez przewodniczących klas. Inauguracja roku szkolnego 2000- 2001 odbyła się 3 września i połączona była z otwarciem nowego budynku szkoły. Obiekt powstał w wyniku kompleksowej modernizacji przedwojennego budynku szkoły podstawowej. W uroczystości otwarcia udział wzięli: Kurator Oświaty w Rzeszowie mgr Władysław Rusin oraz Wójt Gminy Medyka mgr Witold Kowalski. Poświęcenia szkoły dokonał proboszcz parafii w Medyce ks. mgr Jerzy Rojek. W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjum liczy 9 oddziałów , 19  nauczycieli i 161 uczniów.